Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al door ons aangegane overeenkomsten
  Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘cliënt’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten.
  3. Met “hij” als verwijzing naar de cliënt wordt ook bedoeld “zij” dan wel elke andere rechtspersoon.
  4. Waar contextueel van toepassing geldt dat voor “Budgetbeheer Groep” tevens wordt bedoeld de (wettelijk) erkend vertegenwoordiger, medewerker dan wel hulpverlener van Budgetbeheer Groep.
  5. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk met Budgetbeheer Groep zijn overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Cliënt : De natuurlijke persoon of personen die als cliënt wordt aangenomen bij Budget Beheer Groep.• Budgetbeheer Groep is het kantoor Budgetbeheer Groep.
gevestigd te Deventer dat zich bezig houdt met de uitvoering van budgetbeheer dan wel het ten behoeve van de cliënt.
• Een door Budgetbeheer Groep geopende rekening voor de cliënt
waarop diens inkomen wordt gestort en de betalingen van de vaste en variabele lasten alsmede eventuele reserveringen plaatsvinden.
• Leefgeldrekening: Een rekening die door cliënt zelf wordt geopend of heeft om het leefgeld voor de cliënt over te maken.
• Leefgeld: De periodieke vergoeding die de cliënt op basis van het vastgestelde inkomensplan ontvangt om te voorzien in de huishoudelijke uitgaven.
• Budgetplan: Het in overleg met de cliënt dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan alsmede de hoogte van het leefgeld en de frequentie van de toekenning daarvan wordt vastgesteld.
• Inkomen: Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden;

Artikel 3 Algemeen

 1. Aanname van cliënten door Budgetbeheer Groep zijn gebaseerd op de informatie die door cliënt is gegeven. Cliënt staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de werkzaamheden essentiële informatie heeft gegeven
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Budgetbeheer Groepen cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
  3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Budgetbeheer Groep, waarbij derden betrokken worden.
  4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de bevestiging hebben verzonden.
 2. De cliënt is aan zijn overeenkomst, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na het verstrijken van 14 dagen. Indien cliënt binnen deze periode de overeenkomst wenst te ontbinden zullen de reeds voor hem verrichtte werkzaamheden -middels een gespecificeerde nota- op uurtarief in rekening worden gebracht.
 3. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de cliënt verzonden overeenkomstbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de cliënt van mening dat dit niet zo is, dan moet ons dit binnen 14 dagen na dagtekening van onze overeenkomstbevestiging, schriftelijk worden medegedeeld.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden en het betrekken van derden daarbij

 1. Budgetbeheer Groep voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
  Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Budgetbeheer Groep het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met cliënt en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
  3. Budgetbeheer Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met cliënt zijn aangegaan.
  4. Budgetbeheer Groep is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 6 Budgetplan

 1. Budgetbeheer Groep stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de vertegenwoordiger van cliënt een budgetplan op.
  De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen
  van het budgetplan. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.
  3. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van Budgetbeheer Groep, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door Budgetbeheer Groep hiervoor gereserveerd.
  4. De kosten voor budgethulp worden maandelijks ten laste van cliënt in rekening gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal Budgetbeheer Groep dit voor de cliënt uitvoeren.
  5. Roodstand op de leefgeldrekening is niet toegestaan.
  6. Indien Budgetbeheer Groepen de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt Budgetbeheer Groep de inhoud van het plan.
  7. In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door Budgetbeheer Groepen cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen. Bij onderbewindstelling behoudt
  Budgetbeheer Groep zich het recht voor bij gewijzigde omstandigheden het plan aan te passen.
  9. Het betalingsschema wordt pas opgemaakt als cliënt financieel stabiel is. Budgetbeheer Groep bepaald wanneer cliënt stabiel is.

Artikel 7 Verplichtingen Budgetbeheer Groep en cliënt:

 1. Budgetbeheer Groep zal de cliënt periodiek informeren over de voortgang
  van zaken, daarnaast heeft cliënt inzage in zijn financiële dossier middels een digitaal portaal, dan wel digitale verstrekking van documenten.
  Budgetbeheer Groep heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van voornoemde informatie.
  3. De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
  4. De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan Budgetbeheer Groep mede te delen.
  5. De cliënt verplicht zich jegens Budgetbeheer Groep om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat Budgetbeheer Groep hierover vooraf toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in standhouden van een roodstand op een bank en/of girorekening.
 2. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de opdrachtnemer tot betaling volgens de begroting kan overgaan.
 3. De cliënt draagt zorg voor de overhandiging van relevante inloggegevens voor de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.
 4. Cliënt zorgt dat de benodigde correspondentie per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat de begroting uitgevoerd kan worden.
 5. Cliënt dient per telefoon, per mail of per post altijd bereikbaar te zijn.
 6. Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerk -(st)er(s) gedaan worden. Budgetbeheer Groep mag in dit geval direct overgaan tot sluiting dossier en de gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 8 Voorwaarden tot aanname en aanhouden van hulp

Budgetbeheer Groep werkt voor wat betreft de Schuldhulp voornamelijk met de zogenaamde minnelijke regeling, uitgezonderd het gestelde in regel 5 van dit artikel, en met dien verstande, dat schuldeisers als onderdeel van de budgettering worden meegenomen.
Indien gewenst door cliënt zal Budgetbeheer Groep contact opnemen met schuldeiser(s) uit naam van de cliënt teneinde te betrachten de aflossingen binnen het budget en de budgetperiode te laten passen.
2. Aanname van cliënten gebeurt dan ook onder voorwaarde dat zij in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen en zich daar aan te houden gedurende de looptijd van de hulpverlening.
3. Onder het voldoen aan verplichtingen valt mede het voldoen van de afgesproken betalingen aan Budgetbeheer Groep en derde partijen door Budgetbeheer Groep ingeschakeld.
4. Budgetbeheer Groep kan en zal niet garant staan voor een succesvolle overeenkomst tussen cliënt en schuldeiser aangezien dit afhankelijk is van de medewerking van de schuldeiser(s)
5. Indien er een verandering optreedt, dan wel kan worden voorzien, dan wel zou kunnen worden verwacht in de financiële situatie van de cliënt, dient hij Budgetbeheer Groep hier van onverwijld in te lichten.
6. Cliënt dient zelf er voor te zorgen dat het inkomenspeil hoog genoeg is en blijft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
7. (On)verwachte uitgaven welke de financiële verplichtingen in gevaar (kunnen) brengen dienen onverwijld te worden gemeld aan Budgetbeheer Groep.
8. Indien cliënt niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen is Budgetbeheer Groep gerechtigd in overleg met cliënt de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Eventueel verschuldigde bedragen worden in overleg verrekend en de opgebouwde dossiers geretourneerd aan de cliënt.

Artikel 9 Informatie en registratie

 1. Budgetbeheer Groep is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.
  De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van Budgetbeheer Groep.
  3. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 10 Klacht door cliënt

Klachten van de cliënt dienen te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht geadresseerd aan de hoofdvestiging.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stil stand schade daaronder begrepen – geleden door de vertegenwoordiger van cliënt, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan.
  De cliënt is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten
  3. Budgetbeheer Groep kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de te behalen en de behaalde
  resultaten in de ruimste zin des woord aangaande het al dan niet akkoord gaan van crediteuren dan wel de vertegenwoordigers van crediteuren met een voorgestelde regeling. Eventuele (vermeende) uitspraken gedaan dienaangaande door (vertegenwoordiger(s)) van Budgetbeheer Groep zijn hierin nooit bindend.
  4. De administratie van Budgetbeheer Groep strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van de door Budgetbeheer Groep verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
  5. Budgetbeheer Groep kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door het kantoor conform getekende uittreksels uit haar administratie.
  6. Iedere aansprakelijkheid in doen dan wel nalaten van Budgetbeheer Groep is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die
van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of best luiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel
voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de cliënt ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Menu